Privacy policy

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die vzw Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen (hierna: ‘de vereniging’) verwerkt van haar vrijwilligers, leden, bestuurders, deelnemers aan activiteiten, schenkers, sponsors, zorgverleners of andere contacten.

 

Als u lid wordt van de vereniging, een gift doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

 

1. Vereniging

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: vzw Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen, Stekkestraat 70, 2235 Houtvenne, info.lymfklierkanker@gmail.com De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via info.lymfklierkanker@gmail.com  

 

2. Welke gegevens verwerken we en met welk doel?

In het kader van uw lidmaatschap of contacten met de vereniging, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…):

 1. voor- en familienaam
 2. adresgegevens
 3. telefoonnummer
 4. e-mailadres
 5. bankrekeningnummer
 6. gegevens inzake gezondheid : aandoening
 7. geboortedatum

 

Voor de sponsors en zorgverleners worden enkel de eerste vier gegevens bewaard en gaat het om het professioneel werkadres, e-mailadres en telefoonnummer zodat dit niet onder de AVG valt.

 

De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen;
 2. uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en gegevens inzake de gezondheid worden gebruikt voor het doelgericht bezorgen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
 3. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om financiële regelingen zoals lidmaatschapsbijdrage, deelnamebetalingen of giften af te handelen.
 4. uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een half jaar na afloop van uw lidmaatschap of deelname gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de vereniging en om u te informeren over de mogelijke verderzetting van de samenwerking.
 5. De vereniging gebruikt uw naam, adres en e-mailadres om u haar nieuwsbrief met informatie over de ziekte en behandelingen, informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie waarvan we denken dat ze voor u nuttig of interessant kunnen zijn toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven dit niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via mail naar info.lymfklierkanker@gmail.com.
 6. De vereniging gebruikt uw naam, geboortedatum, aandoening en telefoonnummer indien u in contact wil gebracht worden met een vrijwilliger/lotgenoot om te praten over uw ziekte.
 7. Voor de bestuurders en vrijwilligers: de vereniging gebruikt uw naam, telefoonnummer, adresgegevens en e-mailadres om u te contacteren voor de goede werking van de vereniging onder andere m.h.o. op de opmaak en verspreiding van de nieuwsbrief en het organiseren van vergaderingen en activiteiten.

  De vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De gegroepeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.  


  3. Bewaartermijnen
  De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.  

  4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
  4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
  4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging. De vereniging heeft met hen een bewerkersovereenkomst afgesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.  

  5. Inzagerecht, verwijdering, klachten en vragen
  5.1. Via de ledenadministratie (
  info.lymfklierkanker@gmail.com) kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat er aan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.
  5.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie
  info.lymfklierkanker@gmail.com . De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.
  5.3. Als u klachten heeft over de manier waarop de vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, dan kan u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (
  info.lymfklierkanker@gmail.com). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie (commission@privacycommission.be) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
  5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (
  info.lymfklierkanker@gmail.com ).  

  6. Wijzigingen

  Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de verenigingswebsite www.lymfklierkanker.be bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid te bekijken.  

  Datum : 1 april 2019
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten